Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL  działa na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2018.9.168 t.j) w sprawach nieuregulowanych przez w/w ustawę działa na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego.

  1. Wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65(zasadą jest właściwość rzeczowa);
  2. Sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
  3. Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
  4. Zastępcy Rzecznika działają na rzecz i w imieniu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  5. Posiada własne biuro do wykonywania czynności prawno-administracyjnych. Siedziba biura: 02-625 Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 15 tel. 22 346 25 73.

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma w sprawie doręcza stronie przez publicznego operatora pocztowego (art. 131 1 kpk w zw. z art. 112 ustawy o izbach lekarskich).

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

Skład:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL- ppłk. rez. lek. dent. Beata Toczewska

Z-cy Rzecznika OZ WIL:

lek. Zbigniew Nowak
lek. dent. Wojciech Radwański
lek. Marek Femlak
lek. Andrzej Grabowski
lek. dent. Maciej Mytych
lek. Daniel Obara
lek. Adam Poliwczak
lek. Grzegorz Rozumek
lek. Dariusz Serwin
lek. dent. Dorota Skalska
lek. Sławomir From
lek. Janusz Wasilewski

Pracownicy Biura WIL obsługujący Rzecznika OZ WIL

Katarzyna Rutkowska