Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Okręgowa Rada Lekarska

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

 1. sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
 2. upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
 3. reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
 4. wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6–14 i 17–24; tj.
  • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;  
  • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
  • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
  • prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
  • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
  • przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
  • opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
  • prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
  • przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);
  • opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
  • integrowanie środowiska lekarskiego;
  • działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
  • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
  • udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
  • prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
  • współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 i 577);
  • współpraca z organami państw członkowskich Unii Europejskiej jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.);
  • współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za granicą;
  • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
 5. udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3;
  • tj. Członkowie izb lekarskich mają prawo korzystać:
   • z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,
   • z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza,
   • z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
   • ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.
 6. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
 7. zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
 8. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
 9. ustala liczbę członków prezydium;
 10. prowadzi bieżące sprawy izby;
 11. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
 12. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
 13. prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 14. prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
 15. prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 16. wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
 17. prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej

Prezes ORL:

Artur Płachta

Wiceprezes ORL:

 1. Jacek Woszczyk
 2. Mariusz Goniewicz
 3. Piotr Jamrozik

Sekretarz ORL:

Stefan Antosiewicz

Zastępca Sekretarza ORL:

Grzegorz Kade

Skarbnik ORL:

Remigiusz Budziłło

Pozostali członkowie rady:

 1. Bronowski Witold
 2. Durma Adam
 3. Dzięgielewski Piotr
 4. Janicki Kazimierz
 5. Kamiński Grzegorz
 6. Konarski Maciej
 7. Kopociński Krzysztof
 8. Kurzawa Maria
 9. Maćkowiak Konrad
 10. Rapiejko Piotr
 11. Rydzyk Artur
 12. Sokół Piotr
 13. Theus Roman
 14. Wójcicki Wojciech
 15. Zachar Ryszard
 16. Żmuda Stanisław