Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Podstawy prawne działania „Skalpela”

Załącznik do Uchwały Nr 2596/21/VIII RL WIL z dnia 23.04.2021 r.

STATUT
REDAKCJI BIULETYNU WIL „SKALPEL”

 1. Redakcją Biuletynu WIL kieruje redaktor naczelny.
 2. Kolegium Redakcyjne jest ciałem konsultacyjno-doradczym redaktora naczelnego i bierze czynny udział w redagowaniu biuletynu.
 3. Redaktor naczelny Biuletynu WIL w szczególności:
  1. realizuje zadania wynikające z programu i profilu biuletynu, ustalone przez Radę Redakcyjną,
  2. odpowiada za dobór publikacji,
  3. organizuje i koordynuje działalność merytoryczną i finansową związaną z wydawaniem biuletynu,
  4. kieruje pracą Kolegium Redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny składa Radzie Lekarskiej WIL w styczniu każdego roku sprawozdanie z działalności redakcji biuletynu za rok ubiegły.
 5. Redaktor naczelny oraz sekretarz mogą być wynagradzani przez Radę Lekarską WIL na zasadzie umowy cywilnoprawnej.
 6. W Biuletynie WIL zamieszcza się uchwały, rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia organów WIL i Komisji Problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej oraz inne teksty zakwalifikowane do druku przez Kolegium Redakcyjne, takie jak: artykuły redakcyjne, artykuły i listy czytelników, artykuły sprawozdawcze, płatne ogłoszenia i reklamy.
 7. Każdy członek WIL ma prawo zgłosić redaktorowi naczelnemu Biuletynu WIL własny tekst dotyczący różnych zagadnień, zwłaszcza aktualnych problemów środowiska lekarskiego.
 8. Materiały dotyczące działalności organów izby mają pierwszeństwo w publikowaniu przed innymi.
 9. Redaktor naczelny sprawuje nadzór nad składem, drukiem oraz dotrzymywaniem terminów poszczególnych wydań, które realizuje firma zewnętrzna.
 10. Wysokość opłat za zamieszczony materiał określa redaktor naczelny w porozumieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 11. Redaktor naczelny może odstąpić od pobierania opłat za zamieszczony materiał lub przyjąć inny sposób rozliczenia ze zleceniodawcą w następujących przypadkach:
  1. druk zapowiedzi wydawniczych wydawnictw medycznych,
  2. ogłoszeń medycznych towarzystw naukowych,
  3. ogłoszeń o wolnych miejscach pracy.
 12. Jeżeli autor nie zastrzega prawa autoryzacji tekstu, to bez konsultacji z autorem, redakcja ma prawo adiustacji i skracania tekstów. Materiały zamieszczone w rubryce: „Listy od czytelników” reprezentują wyłącznie poglądy ich autorów.
 13. Redaktor naczelny może odmówić zamieszczenia określonego materiału w Biuletynie WIL, jeżeli narusza on normy określone w prawie prasowym, prawie autorskim, kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
 14. Wydawanie Biuletynu finansowane jest z budżetu izby, a w szczególności:
  1. skład, druk i dystrybucja Biuletynu,
  2. honoraria autorskie.
 15. Budżet Biuletynu uchwala Zjazd Lekarzy WIL jako część budżetu.
 16. Dochody Biuletynu WIL przeznacza się na pokrycie kosztów składu i druku, honoraria autorskie, poprawę szaty edytorskiej i inne cele określone przez redaktora naczelnego w uzgodnieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 17. Obsługę finansowo-księgową Biuletynu prowadzi Biuro WIL.

Akty prawne regulujące zasady wydawania Biuletynu WIL „Skalpel”