Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich okręgowy sąd lekarski:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 28 pkt 1 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.

Przewodniczący SL WIL:

Jerzy Aleksandrowicz

Z-cy Przewodniczącego SL WIL:

Włodzimierz Aleksandrowicz
Piotr Białokozowicz
Jan Błaszczyk
Walenty Chudzicki
Radosław Formuszewicz
Adam Grobelny
Sabina Jakubiec-Norton
Maciej Januchta
Sławomir Powierża

Członkowie SL WIL:

Artur Bobruk
Krzysztof Chomiczewski
Andrzej Dzik
Cezary Fryca
Andrzej Gałecki
Karol Hilmantel
Jakubczyk Paweł
Dariusz Janicki
Ryszard Jarczewski
Zbigniew Kaczorowski
Ryszard Krystek
Marek Kulej
Artur Lipczyński
Czesław Muczyński
Marek Posobkiewicz
Ireneusz Stawowski
Andrzej Stępień
Marek Szymański
Tomasz Targowski
Radosław Tworus
Piotr Wajman
Andrzej Wojdas

Pracownicy Biura WIL obsługujący SL WIL

Bogdan Sieradzki
Krzysztof Drewniacki

Dwa dni w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach 10.00-13.00, przeznaczone są dla stron postępowania dla zapoznania się z aktami sprawy.
UWAGA! Tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym

Ikony z przpisami