Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  3. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  4. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Przewodniczący OKR:

Dariusz Myśliński

Wiceprzewodniczący OKR:

Mariusz Kiszka

Sekretarz OKR:

Jarosław Solarek

Członkowie OKR:

Joanna Dąbrowska
Krzysztof Hałasa