Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  3. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
  4. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Przewodniczący OKR:

Dariusz Myśliński

Wiceprzewodniczący OKR:

Mariusz Kiszka

Sekretarz OKR:

Jarosław Solarek

Członkowie OKR:

Joanna Dąbrowska
Krzysztof Hałasa