Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

ORGANY

Zgodnie z art. 19 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Wg art. 20 organami okręgowej izby lekarskiej są:

 1. okręgowy zjazd lekarzy,
 2. okręgowa rada lekarska,
 3. okręgowa komisja rewizyjna,
 4. okręgowy sąd lekarski,
 5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
  Wg art. 21 najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy

Zgodnie z art. 24 okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Wg art. 7 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Wg art. 30 najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Wg art. 31 organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

 1. Naczelna Rada Lekarska,
 2. Naczelna Komisja Rewizyjna,
 3. Naczelny Sąd Lekarski,
 4. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej