Okręgowy Zjazd Lekarzy

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach lekarskich najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata.

Wg art. 22 okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata – zjazd sprawozdawczo – wyborczy. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

  1. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  2. z własnej inicjatywy,
  3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.