Komunikat ws. informacji prasowej

W dniu 20.09.2021 r. Redaktor programu Alarm TVP wielokrotnie usiłował telefonicznie uzyskać informację w zakresie przynależności do Wojskowej Izby Lekarskiej (dalej „WIL”) jednego z lekarzy oraz prowadzonych przez tego lekarza działań. Dziennikarz został poproszony o złożenie oficjalnego zapytania w przedmiotowej sprawie z prośbą o doprecyzowanie danych lekarza.

W przesłanej w dniu 21.09 2021r. wiadomości mailowej Redaktor wskazał dane lekarza, którego dotyczyło zapytanie oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie wywiadu przed kamerami, jak również poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 „Czy toczy się postępowanie przeciwko Panu Doktorowi?

Czy Izba ma wiedzę o praktykach Pana Doktora, chodzi o wydawanie zaświadczeń lekarskich potrzebnych do otrzymania prawa jazdy?

Czy zdaniem izby nie powinien być wydalony z zawodu, czy nadal powinien wykonywać swój zawód?”

W dniu 27.09.2021 r. Rzecznik Prasowy Wojskowej Izby Lekarskiej udzielił odpowiedzi na pytania Redaktora.

Poniżej przedstawiamy treść udzielonej odpowiedzi w sprawie:

„Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytania Pana redaktora wyjaśniam jak poniżej:

W chwili obecnej przed organami Wojskowej Izby Lekarskiej: Sądem, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Komisją Etyki Lekarskiej nie toczy się wobec lek. med. xxx xxx, numer prawa wykonywania zawodu xxx  żadne postępowanie.

W ciągu ostatnich tygodni do Wojskowej Izby Lekarskiej nie wpłynęła żadna informacja dotycząca ww. w zakresie  nieprawidłowości  związanych z  wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.

W związku z podjęciem informacji o nieprawidłowościach dotyczących wydawania orzeczeń lekarskich potrzebnych do kierowania pojazdem, Wojskowa Izba Lekarska na  podstawie  „Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”  i jej art. 80 zwróci się do  Marszałka Województwa xxx z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

W przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach  odpowiedni wniosek zostanie skierowany do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Sąd lekarski, który miałby zająć się nieprawidłowościami związanymi z wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami może stosować szereg  sankcji wobec lekarza takich jak: – upomnienie; – nagana; – kara pieniężna; – zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; – ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; – zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; – pozbawienie prawa wykonywania zawodu.​ Kolejność, w jakiej wymienione są sankcje w art. 83 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich należy interpretować w ten sposób, że sąd lekarski powinien w każdym rozpatrywanym przypadku w pierwszej kolejności rozważyć zasadność orzeczenia sankcji łagodniejszej, a dopiero w następnej sankcji surowszej.​

W przypadku potwierdzenia się informacji o nieprawidłowościach to Sąd będzie podejmował ostateczne decyzje.

Nie dysponując szczegółową wiedzą dotyczącą nieprawidłowości nie będziemy spekulować na temat wysokości potencjalnej kary.

Rzecznik Prasowy Wojskowej Izby Lekarskiej”

W dniu 28.09.2021 r. do Biura Wojskowej Izby Lekarskiej bez wcześniejszego umówienia się na spotkanie, wtargnęła z włączonymi kamerami Ekipa TVP. Redaktorzy nie posiadali zgody pracowników na nagrywanie i pomimo tego w sposób natarczywy próbowali wymóc na  nich uzyskanie informacji o postępowaniu lekarza, nie przyjmując do wiadomości oficjalnej informacji przekazanej przez  Rzecznika Prasowego Wojskowej Izby Lekarskiej, jako osoby wyłącznie uprawnionej do udzielania takich informacji.