Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL  działa na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2018.9.168 t.j) w sprawach nieuregulowanych przez w/w ustawę działa na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego.

  1. Wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65(zasadą jest właściwość rzeczowa);
  2. Sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
  3. Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
  4. Zastępcy Rzecznika działają na rzecz i w imieniu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
  5. Posiada własne biuro do wykonywania czynności prawno-administracyjnych. Siedziba biura: 91-425 Łódź ul. Sterlinga 1/3 tel./fax 42 664 43 52. Biurem Rzecznika kieruje mgr prawa Beata Staniszewska;

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma w sprawie doręcza stronie przez publicznego operatora pocztowego (art. 131 1 kpk w zw. z art. 112 ustawy o izbach lekarskich).

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

Skład:

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL- prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz

Z-cy Rzecznika OZ WIL:

lek. Femlak Marek
lek. Grabowski Andrzej
lek. dent. Mytych Maciej
lek. Nowak Zbigniew
lek. Obara Daniel
lek. Poliwczak Adam
lek. Rozumek Grzegorz
lek. Serwin Dariusz
lek. dent. Skalska Dorota
lek. dent. Toczewska Beata

Pracownicy Biura WIL obsługujący Rzecznika OZ WIL

Małgorzata Mazur