Składki członkowskie

PODSTAWA PRAWNA, WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

Zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej, z dniem 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Składka od 1 stycznia 2015 r. wynosi dla:

  1. lekarza i lekarza dentysty, członka izby lekarskiej – 60 zł
  2. lekarza i lekarza dentysta stażysty, członka izby lekarskiej – 10 zł

Zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwały zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

Uwaga:

Zmiana kwoty składki skutkuje koniecznością zmiany stałego zlecenia złożonego w banku w kwestii dotyczącej wysokości składki.

Wsteczne zwolnienie z opłacania składki nie będzie możliwe. Wraz z dniem wejścia w życie ww. uchwały nr 27/14/VII NRL, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. straciła moc prawną uchwała poprzednio obowiązująca, tj. Uchwała nr 8/08/V NRLz dnia 4 kwietnia 2008 r., zmieniona uchwała nr 9/12/VI NRL z dnia 13 kwietnia 2012 r.

INDYWIDUALNE SUBKONTO BANKOWE:

GENERATOR INDYWIDUALNEGO SUBKONTA

KONTAKT, WNIOSKI DO POBRANIA:

Kontakt:

Katarzyna Kowalczyńska

tel. 22 34 62 576