Wybory-IX kadencja

AKTUALNOŚCI WYBORCZE

Okręgowa Komisja Wyborcza WIL informuje, że zgodnie z harmonogramem wyborczym, do dnia 30 kwietnia 2021 r. do każdego rejonu przypisany będzie imienny wykaz lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do głosowania. Po zatwierdzeniu przydziałów, na stronie Wojskowej Izby Lekarskiej opublikowane zostaną imienne listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

Równolegle z publikacją list, do wszystkich członków izby, na figurujące w rejestrze ich adresy korespondencyjne, zostanie wysłana informacja o przyporządkowaniu do konkretnego rejonu wyborczego.

UWAGA!

Okręgowa Komisja Wyborcza WIL przypomina o konieczności uaktualnienia w Rejestrze Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej adresu zamieszkania i korespondencji. Kontakt do rejestru: e.klimkiewicz@hipokrates.org, 22 621 12 11/621 04 93 wew. 103

***

W dniu 18 marca 2021 r. Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji. Treść uchwały wraz z listą rejonów dostępne są w sekcjach DOKUMENTY WYBORCZE oraz REJONY I LISTY WYBORCZE.

***

Trwają prace nad tworzeniem rejonów wyborczych, na tym etapie mogą Państwo składać wnioski o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie (wzór do pobrania z sekcji DOKUMENTY WYBORCZE). Rejon wyborczy nie może liczyć mniej niż 25 i więcej niż 250 członków ( Uchwała Nr 2405/21/VIII RL WIL z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026) Wnioski należy składać osobiście (Biuro WIL w Warszawie, ul. Jelinka 48, 01-646 Warszawa) lub wysłać w formie elektronicznej (pdf) na adres wojsko@hipokrates.org w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 12.00.

DOKUMENTY WYBORCZE

KALENDARZ WYBORCZY

Kalendarz wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2020 r.

UCHWAŁY

Uchwała RL WIL w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji.

Uchwała RL WIL w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026

Uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

OBWIESZCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO OKW WIL

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

REJONY I LISTY WYBORCZE

Rejony wyborcze na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji

WYNIKI WYBORÓW