Wybory-IX kadencja

AKTUALNOŚCI WYBORCZE

Wyłoniono DELEGATÓW NA OZL WIL IX KADENCJI 2022-2026

***

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy etap głosowania w rejonach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekomendujemy oddanie głosu w trybie korespondencyjnym, który jest równoznaczny z trybem głosowania stacjonarnego. W pierwszych dniach października otrzymacie Państwo PRZESYŁKĘ WYBORCZĄ w postaci dużej koperty z adnotacją WYBORY 2021. Przesyłka zawierała będzie:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO:

 1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy na karcie do głosowania dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku kandydata znaku „x” lub „v” lub „+”.
  Można również nie dokonać żadnego wyboru – wstrzymując się od głosu.
  Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego.
  Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
 2. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu – bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert
  (czysta koperta bez opisu).
 3. Kopertę zawierającą kartę do głosowania zaklejamy (NIC NA NIEJ NIE PISZEMY), wkładamy do większej koperty – z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej.
 4. Po zaklejeniu koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać.
  UWAGA! Głos bez pieczątki i podpisu jest nie ważny.
 5. Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona – prosimy nie naklejać znaczka) lub dostarczyć do siedziby WIL w Warszawie
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.
 6. Dzień wpływu koperty będzie potwierdzony datownikiem przez biuro Izby.
 7. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, koperta
  wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.
 8. Koperty, które wpłyną do Okręgowej Komisji Wyborczej po terminie podanym w zawiadomieniu zostaną zniszczone komisyjnie.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA OSOBISTEGO:

Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów, którego termin został wskazany w przesłanej korespondencji. Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej i potwierdza oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego podpisem oraz pieczątką imienną. W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać dokument tożsamości. Głosując osobiście oddając głos do urny, pobiera się kartę do głosowania od komisji skrutacyjnej potwierdzając ten fakt swoim podpisem w liście członków WIL danego rejonu wyborczego. Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Komisję Wyborczą WIL.

Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.
Terminy zebrań wyborczych dostępne są także w zakładce Zebrania w rejonach

***

Okręgowa Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej podjęła uchwałę w sprawie ostatecznej listy kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji. Treść uchwały do pobrania z sekcji DOKUMENTY, zaś LISTA KANDYDATÓW możliwa jest do pobrania w dole strony.

możliwa jest do pobrania w dole strony.

***

Okręgowa Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej przyjmuje KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA.

Zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Lekarzy IX Kadencji przyjmowane są w okresie od 1 do 30 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentu).

Przypominamy, że:

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata dostarczamy do Biura Wojskowej Izby Lekarskiej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

Zgłoszenie powinno zawierać:

UWAGA:

***

Okręgowa Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do dnia 20 maja 2021 r. przyjmuje pisemne wnioski o zmianę rejonu wyborczego.

***

Okręgowa Komisja Wyborcza WIL informuje, że do każdego rejonu przypisany został imienny wykaz lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do głosowania. W dniu 21 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej WIL opublikowane zostały imienne listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

***

Równolegle z publikacją list, do wszystkich członków izby, na figurujące w rejestrze ich adresy korespondencyjne, zostanie wysłana informacja o przyporządkowaniu do konkretnego rejonu wyborczego.

UWAGA!

Okręgowa Komisja Wyborcza WIL przypomina o konieczności uaktualnienia w Rejestrze Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej adresu zamieszkania i korespondencji. Kontakt do rejestru: e.klimkiewicz@hipokrates.org, 22 621 12 11/621 04 93 wew. 103

***

W dniu 18 marca 2021 r. Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia rejonów wyborczych na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji. Treść uchwały wraz z listą rejonów dostępne są w sekcjach DOKUMENTY WYBORCZE oraz REJONY I LISTY WYBORCZE.

***

Trwają prace nad tworzeniem rejonów wyborczych, na tym etapie mogą Państwo składać wnioski o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie (wzór do pobrania z sekcji DOKUMENTY WYBORCZE). Rejon wyborczy nie może liczyć mniej niż 25 i więcej niż 250 członków ( Uchwała Nr 2405/21/VIII RL WIL z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej IX kadencji 2022-2026) Wnioski należy składać osobiście (Biuro WIL w Warszawie, ul. Jelinka 48, 01-646 Warszawa) lub wysłać w formie elektronicznej (pdf) na adres wojsko@hipokrates.org w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 12.00.

REJONY I LISTY WYBORCZE

Rejony wyborcze na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji

IMIENNE LISTY WYBORCZE-wersja ostateczna
LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW
WYNIKI WYBORÓW