Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Aktualizacja danych członka WIL

Przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2019 r., poz. 965)).

W sposób szczególny prosimy o informacje dotyczące:

 1. uzyskania stopni i tytułów naukowych
 2. zmiany adresu zamieszkania/korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
 3. podjęcia/zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP
 4. przejścia na emeryturę lub rentę
 5. aktywności w zawodzie lekarza/lekarza dentysty

Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, są nimi:

 1. w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy albo świadectwo pracy;
 2. w przypadku umowy cywilnoprawnej – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy;
 3. w przypadku stosunku służbowego, powołania do służby lub wyznaczania na stanowisko służbowe – rozkaz komendanta jednostki organizacyjnej, jednostki wojskowej lub Ministra Obrony Narodowej albo Komendanta Głównego Policji albo Komendanta Straży Granicznej albo Komendanta Straży Pożarnej o wyznaczeniu na stanowisko;
 4. w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów lub świadectwo ukończenia tych studiów;
 5. w przypadku odbywania studiów lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach przez osobę nie będącą obywatelem polskim – zgoda Ministra Zdrowia na odbywanie określonego kształcenia podyplomowego lub studiów, obejmująca czas i miejsce szkolenia oraz zasady odbywania szklenia (jako stypendysta, na zasadach odpłatności albo bez odpłatności i świadczeń stypendialnych) oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, który prowadzi kształcenie lub studia, o realizowaniu (zrealizowaniu) programu kształcenia lub studiów;
 6. w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej przez wolontariusza z podmiotem leczniczym – umowa określająca w szczególności okres, na jaki została zawarta, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wolontariusza, wymiar czasu, w którym wolontariusz udziela świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy;
 7. w przypadku prowadzenia praktyki lekarskiej – zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie lekarza, lekarza dentysty o wykonywaniu praktyki, w uzasadnionych przypadkach potwierdzone prowadzoną dokumentacją.

POTWIERDZENIE CIĄGŁOŚCI oświadczenie o praktyce