Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Apel Rady Lekarskiej WIL do Ministra Zdrowia ws. organizacji PES

APEL RADY LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

DO MINISTRA ZDROWIA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

W związku z toczącą się obecnie dyskusją oraz inicjatywami dotyczącymi organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej, uwzględniając opinie lekarzy-członków WIL, zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań na rzecz wdrożenia regulacji prawnych zawartych w art.16rc ust. 4a-9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514 t.j.). Powyższe przepisy ustawy zawierają w szczególności następujące rozwiązania organizacyjne:

Powyższe rozwiązania uwzględniają postulaty środowiska lekarskiego i samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a także rekomendacje ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Znowelizowana w ub. roku ustawa przewiduje jednak wejście w życie tych przepisów dopiero pod koniec 2022r., co zdaniem RL WIL jest, szczególnie uwzględniwszy obecną sytuację epidemiczną, terminem zbyt odległym. Implementacja powyższych rozwiązań w najbliższym czasie jest w pełni możliwa z technicznego punktu widzenia, przyczyni się do usprawnienia procesu przygotowania lekarzy do PES oraz stanowić będzie rozwiązanie systemowe, a nie wyłącznie doraźnie. Działanie to z pewnością spotka się z uznaniem środowiska lekarskiego, zapewniając jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego kształcenia specjalizacyjnego. Mając powyższe na względzie RL WIL prosi Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o wsparcie niniejszego apelu.