Apel Rady Lekarskiej WIL do Ministra Zdrowia ws. organizacji PES

APEL RADY LEKARSKIEJ WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

DO MINISTRA ZDROWIA

W SPRAWIE ORGANIZACJI PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

W związku z toczącą się obecnie dyskusją oraz inicjatywami dotyczącymi organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej, uwzględniając opinie lekarzy-członków WIL, zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań na rzecz wdrożenia regulacji prawnych zawartych w art.16rc ust. 4a-9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.0.514 t.j.). Powyższe przepisy ustawy zawierają w szczególności następujące rozwiązania organizacyjne:

Powyższe rozwiązania uwzględniają postulaty środowiska lekarskiego i samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a także rekomendacje ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Znowelizowana w ub. roku ustawa przewiduje jednak wejście w życie tych przepisów dopiero pod koniec 2022r., co zdaniem RL WIL jest, szczególnie uwzględniwszy obecną sytuację epidemiczną, terminem zbyt odległym. Implementacja powyższych rozwiązań w najbliższym czasie jest w pełni możliwa z technicznego punktu widzenia, przyczyni się do usprawnienia procesu przygotowania lekarzy do PES oraz stanowić będzie rozwiązanie systemowe, a nie wyłącznie doraźnie. Działanie to z pewnością spotka się z uznaniem środowiska lekarskiego, zapewniając jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego kształcenia specjalizacyjnego. Mając powyższe na względzie RL WIL prosi Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o wsparcie niniejszego apelu.