Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Bezpłatne kursy dla lekarzy oparte na Evidence Based Medicine

Szanowni Państwo,

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jako organizator Kursów umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na Evidence Based Medicine, zwraca się z prośbą o możliwość rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu.


Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/ 


Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych

6. Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Udział w programie jest nieodpłatny.

Z poważaniem

Sylwia Błaszczyk
Koordynator projektów
tel.:  (32) 70-50-305

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze
NIP: 6482761515