KOMINIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY

Uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z zapisami Uchwały Nr 5/20/VIII XXXVIII ZJAZDU LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w danym roku kalendarzowym udzielane jest do łącznej wysokości środków przewidzianych dla KKiDZ w budżecie WIL.
W związku z powyższym oraz dużą liczbą złożonych wniosków, przekraczającą możliwości budżetowe KKiDZ, rozpatrzenie prawidłowo złożonych wniosków możliwe będzie w ramach tegorocznego budżetu w kolejności ich złożenia. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone na początku 2022r.