Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

KOMINIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY

Uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z zapisami Uchwały Nr 5/20/VIII XXXVIII ZJAZDU LEKARZY WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. dofinansowanie kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w danym roku kalendarzowym udzielane jest do łącznej wysokości środków przewidzianych dla KKiDZ w budżecie WIL.
W związku z powyższym oraz dużą liczbą złożonych wniosków, przekraczającą możliwości budżetowe KKiDZ, rozpatrzenie prawidłowo złożonych wniosków możliwe będzie w ramach tegorocznego budżetu w kolejności ich złożenia. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone na początku 2022r.