Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikat ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

 Koleżanki i Koledzy !

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID-19 będę zobligowany jako Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej do przekazania wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Wiadomo również o planowanych wyłączeniach z tego obowiązku. Jeżeli ktoś z Was należy do osób wskazanych w oświadczeniu, prosimy o przekazanie tej informacji do Wojskowej Izby Lekarskiej. Przekazanie do nas tego oświadczenia jest całkowicie dobrowolne – jednak jego nie przekazanie może spowodować, że zostanie Pani/Pan umieszczona/y w wykazie osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

1. lekarze mundurowi, niezależnie od stażu i stopnia, ale z pagonami aktywnymi mogą sobie takie oświadczenia przygotować, jednak do Izby nie muszą wysyłać, bo kierowanie oficera do pracy w innym miejscu leży wyłącznie w gestii Dowódcy JW i nawet nie musi się on z tego tłumaczyć, wynika to z pragmatyki służby, a zwłaszcza Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, co nie zmienia jednak faktu, że dobry dowódca powinien mieć na uwadze określoną sytuację życiową lekarza oficera; 
2. lekarze, byli wojskowi, podlegają powołaniu do takiej pracy wyłącznie przez wojewodę właściwego do miejsca zamieszkania i na jego wniosek – tu, oświadczenie dla osób spełniających kryteria ma zastosowanie, bo wówczas Izba zapytana o podanie ilości  i wykazu osób podlegających możliwości pracy w w/w warunkach, pominie osoby, które złożyły oświadczenie;
3. przypominam, że za składanie fałszywych danych w tym momencie odpowiedzialność ponosi składający.

Oświadczenie może być przekazane do WIL osobiście, pocztą lub przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu, na adres : wojsko@hipokrates.org

Prezes Rady Lekarskiej WIL

ppłk rez. lek. Artur Płachta