OCENA ZDOLNOŚCI DO STAWIENNICTWA W SĄDZIE I BRANIA UDZIAŁU W CZYNOŚCIACH PROCESOWYCH