Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odpowiedź MZ na Apel Rady Lekarskiej WIL ws. organizacji PES

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Apel Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego przesłany do Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 marca 2021 r. informuję, że nowe przepisy dotyczące organizacji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) zawarte w art. 16rc ust. 4a, 8 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. Wskazany w ustawie termin wydaje się odległy, lecz wdrożenie nowych zasad wymaga czasu i rzetelnego przygotowania pytań przez Konsultantów Krajowych jak również wyboru odpowiedniej literatury w języku polskim ze wskazaniem określonych rozdziałów oraz wytycznych właściwych towarzystw naukowych, na podstawie których jest weryfikowana poprawność pytań testowych PES. Baza pytań, o której mowa w art. 16rc ust 4a ww. ustawy składa się z kilku tysięcy pytań i musi być przygotowana rzetelnie co wymaga dużego nakładu pracy ze strony Konsultantów Krajowych. Warto podkreślić, że w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, trwającej w naszym kraju już od ponad roku, na Konsultantów Krajowych zostały nałożone dodatkowe zadania związane z walką z epidemią co dodatkowo nie daje możliwości przyspieszenia powstania bazy pytań PES. Dodatkowo niektórzy Konsultanci Krajowi między innymi w dziedzinie neurochirurgii i kardiochirurgii zasygnalizowali problem polegający na braku polskich pozycji piśmienniczych, na podstawie których mają zostać przygotowane pytania do PES. 2 Właściwa literatura występuje jedynie w języku angielskim. Podstawą do przygotowania pytań mogłyby być więc jedynie podręczniki przeznaczone dla studentów medycyny jednak poziom tych opracowań nie jest adekwatny do wymagań stawianych lekarzowi przystępującemu do PES. W związku z zaistniałą sytuacją zostały wspólnie podjęte kroki Ministerstwa Zdrowia i CMKP mające na celu zweryfikowanie istniejących źródeł bibliograficznych w języku polskim na podstawie których jest weryfikowana poprawność pytań testowych PES oraz zidentyfikowania dziedzin medycznych, w których występują największe braki w źródłach bibliograficznych w języku polskim uniemożliwiające przygotowanie pytań do PES. W związku z powyższym trwają prace nad tłumaczeniem kilkunastu pozycji piśmienniczych z języków obcych na język polski w kilku dziedzinach medycyny. Proces ten jest bardzo czasochłonny i mając na uwadze fakt, że zgodnie art. 16rc ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1995 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) dyrektor CEM po uzgodnieniu z konsultantem krajowym w danej dziedzinie medycyny publikuje w SMK na co najmniej 4 miesiące przed egzaminem zakres merytoryczny PES dla danej dziedziny wraz z podaniem wykazu źródeł bibliograficznych w języku polskim ze wskazaniem określonych rozdziałów oraz wytycznych właściwych towarzystw naukowych, na podstawie których jest weryfikowana poprawność pytań testowych PES czas ten wydaje się nawet zbyt krótki. Ponadto należy wskazać, że duża część Konsultantów Krajowych w ogóle nie popiera idei tworzenia bazy pytań PES, a zwłaszcza na zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291) procentowe rozłożenie pytań pochodzących z bazy pytań PES tj. na 70% pytań testowych wybranych z bazy pytań PES. Biorąc pod uwagę powyższe nie jest możliwa zmiana daty wprowadzenia w życie przepisu mówiącego o udostępnianiu przez Dyrektora CEM bazy pytań PES przed 31 grudnia 2022 r.

Z poważaniem,

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu