Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Od 20 stycznia 2023 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

za wpis do rejestru – 134 zł

za zmianę wpisu w rejestrze – 67 zł

Opłaty należy wnosić na konto Wojskowej Izby Lekarskiej, numer rachunku bankowego: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 20 stycznia 2023 roku.

Potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty należy dołączyć do złożonego wniosku jako załącznik.