Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Opłaty dotyczące rejestracji praktyki

Od 22 stycznia 2024 roku opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą:

za wpis do rejestru – 149 zł,

za zmianę wpisu w rejestrze – 74,50 zł 

Opłaty należy wnosić na konto Wojskowej Izby Lekarskiej, numer rachunku bankowego: 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741.

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) stanowi, że opłata za wpis do rejestru wynosi „2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, a opłata za zmianę – połowę tej kwoty. Ostatnie obwieszczenie prezesa GUS nosi datę 22 stycznia 2024 roku.

Potwierdzenie uiszczenia ww. opłaty należy dołączyć do złożonego wniosku jako załącznik.