Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Pieczątka Lekarska

„NOWA UCHWAŁA Nr 6/24/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego (UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE 1.06.2024 r. – dostosowanie pieczątek do obowiązującej uchwały do 31.12.2024 r.)

UCHWAŁA Nr 6/24/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2024 r.

Treść pieczątki lekarskiej reguluje uchwała Nr 6/24/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego. Zgodnie z zapisami § 2. uchwały, pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane:

  1.    imię i nazwisko,
  2.    tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  3.    numer prawa wykonywania zawodu,

Pieczątka lekarska może ponadto zawierać informacje, jak:

  1. posiadany tytuł i stopień naukowy,
  2. posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  3. nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom,
  4. numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym,
  5. adres miejsca zamieszkania,
  6. adres poczty elektronicznej.

do dnia 30.06.2024 r. obowiązuje:

Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.