Pieczątka Lekarska

Treść pieczątki lekarskiej reguluje uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej. Zgodnie z zapisami § 1. uchwały, pieczątka lekarska musi zawierać następujące dane:

  1.    imię i nazwisko,
  2.    tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  3.    numer prawa wykonywania zawodu,
  4.    posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

Pieczątka lekarska może ponadto zawierać informacje, jak:

  1.   tytuł i stopień naukowy,
  2.   umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  3.   numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  4.   numer telefonu,
  5.   adres.