Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat

Podstawa prawna

Opis procedury

 1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:
  1. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim „Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu” oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
  2. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego.
 2. Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.
 3. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
 4. Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim „Wniosku” adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

Formularze

Opłaty
Brak

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich, Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi!

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 1. nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 2. nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 3. przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 4. miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.