Podstawowe informacje dotyczące praktyk lekarskich

PODSTAWOWE SPRAWY DOTYCZĄCE PRAKTYK LEKARSKICH

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2018 r. poz. 160) określa na jakich zasadach lekarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej. Ustawa przewiduje następujące formy prowadzenia przez lekarza i lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

Wykonywanie przez lekarza i lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk zawodowych jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Rozpoczęcie prowadzenia jednej z ww. praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez Okręgową/Wojskową Izbę Lekarską o wpisie praktyki zawodowej do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jednocześnie informujemy, że organ prowadzący rejestr obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a od dnia złożenia wniosku upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po zawiadomieniu na piśmie organu rejestrowego. Termin 40 dniowy nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Termin 30-to dniowy biegnie od dnia dokonania uzupełnień.

Zakres danych objętych wpisem do rejestru reguluje rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2012 r. poz. 1373).

Dokumentami potwierdzającymi rejestrację praktyki lekarskiej są:

Zaświadczenie i Księga rejestrowa wystawiane są w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający ich wydruk. Nie wymagają podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia. Księgę rejestrową można wydrukować z platformy RPWDL.

Od dnia 7 maja 2012 r. działa platforma Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, umożliwiającym między innymi:

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.