Podstawy prawne działania

Zgodnie z art. 1 ustawy o izbach lekarskich Samorząd Lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby Lekarskie.
W szczególności organizacja, sposób działania oraz kompetencje Izb Lekarskich wynikają z następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z 2.12.2009 o izbach lekarskich
  2. Ustawa z 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej
  3. Ustawa z 5.12.1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
  4. Kodeks Etyki Lekarskiej