Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rejestracja w izbie i uzyskanie prawa wykonywania zawodu

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu – w celu odbycia stażu podyplomowego

lekarze/lekarze dentyści z obywatelstwem polskim

lekarze/lekarze dentyści – cudzoziemcy

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu –  po stażu podyplomowym i egzaminie LEK/LDEK

lekarze/lekarze dentyści z obywatelstwem polskim

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu – “odnowienie” dokumentu, który utracił ważność

odnowienie dokumentu, który utracił ważność

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu przez obywateli państw członkowskich UE

lekarze/lekarze dentyści obywatele państw czł. UE

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu przez cudzoziemców spoza obszaru UE

uzyskanie prawa wykonywania zawodu

ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu

uzyskanie prawa przez cudzoziemca z obywatelstwem polskim