Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1373) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, które weszło w życie z dniem 10.12.2012 r. zmieniło zakres informacji w księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza, lekarza dentysty. Zakres informacji w księdze rejestrowej został rozszerzony o miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej przez lekarza, lekarza dentystę. Obowiązek dotyczy:

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 poz. 159 z zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: