Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Przeniesienie się lekarza/lekarza dentysty do innej izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu

Podstawa prawna

Opis procedury
Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego albo prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

Wymagane dokumenty

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Uwagi
Dotyczy lekarza, lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który zamierza wykonywać zawód na obszarze innej okręgowej izby lekarskiej lub zamierza być jej członkiem, nie wykonując zawodu, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz.965)