Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Regulamin organizacyjny praktyki

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać następujące informacje:

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.