Regulamin organizacyjny praktyki

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać następujące informacje:

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.