Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe

Każda instytucja chcąca prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów musi uzyskać we właściwej izbie lekarskiej wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego.

Wyjątek stanowią:

 1. podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 2. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
  1. medyczne szkoły wyższe,
  2. szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
  3. medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REJESTRACJI PODMIOTU ZAMIERZAJĄCEGO PROWADZIĆ KSZTAŁCENIE

 1. Wypełnione czytelnie:
  1. wniosek o wpis,
  2. wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków,*
  3. informacja o planowanej formie kształcenia.**
 2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 3. Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru;
 4. Oświadczenia osób przewidywanych jako kadra dydaktyczna o wyrażaniu zgody na prowadzenie kształcenia;
 5. Szczegółowy program kształcenia;
 6. Regulamin kształcenia;
 7. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców;
 8. Wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia;
 9. Oświadczenie organizatora stanowiące odniesienie prowadzonego przez niego kształcenia do przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej (druk w załączeniu)

*jeśli kształcenie będzie prowadzone dla lekarzy członków co najmniej 3 izb lekarskich wówczas potwierdzenia warunków dokonuje się w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie
**dokument należy złożyć każdorazowo przy zgłaszaniu kolejnych form, najpóĄniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia

OPŁATA ZA WPIS:

Opłata wynosi 500 PLN i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 PLN. Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 PLN.

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGI

Dokumenty