Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Składki członkowskie

PODSTAWA PRAWNA, WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

Zgodnie z Uchwałą Nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, z dniem 1 stycznia 2023 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Składka od 1 stycznia 2023 r. wynosi dla:

  1. lekarza i lekarza dentysty, członka izby lekarskiej – 120 zł
  2. lekarza i lekarza dentysta stażysty, członka izby lekarskiej – 60 zł

Zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwały zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

Uwaga:

Zmiana kwoty składki skutkuje koniecznością zmiany stałego zlecenia złożonego w banku w kwestii dotyczącej wysokości składki.

INDYWIDUALNE SUBKONTO BANKOWE:

GENERATOR INDYWIDUALNEGO SUBKONTA

KONTAKT, WNIOSKI DO POBRANIA:

Kontakt:

Katarzyna Kowalczyńska

tel. 22 34 62 576