Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Specjalizacja na wolontariacie – komunikat

Komunikat kierowany jest do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia
specjalizacyjnego).

Prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej: sekretariat@hipokrates.org  z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: 

Wszystkie zebrane informacje w tej sprawie zostaną przekazane przez Naczelną Izbę Lekarską do Ministerstwa Zdrowia w celu znalezienia
jak najlepszego rozwiązania, jak i pokazania skali problemu.

Więcej…