Specjalizacja na wolontariacie – komunikat

Komunikat kierowany jest do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia
specjalizacyjnego).

Prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej: sekretariat@hipokrates.org  z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: 

Wszystkie zebrane informacje w tej sprawie zostaną przekazane przez Naczelną Izbę Lekarską do Ministerstwa Zdrowia w celu znalezienia
jak najlepszego rozwiązania, jak i pokazania skali problemu.

Więcej…