Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Sprostowanie błędnie podanych wyników głosowań nad uchwałami XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL

W „Skalpelu” nr 7-8/2020 na str. 3-12, pod niektórymi uchwałami z XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL błędnie podałam wyniki głosowań – liczbę głosów za/przeciw/osób wstrzymujących się.

Poniżej znajduje się zestawienie prawidłowych danych:

 1. Uchwała nr 1/20/VIII w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Wojskowej Izby Lekarskiej.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 80, przeciw 0, wstrzymało się 0).
 2. Uchwała nr 2/20/VIII  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2019 rok.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 80, przeciw 0, wstrzymało się 1).
 3. Uchwala nr 3/20/VIII w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 78, przeciw 0, wstrzymało się 0).
 4. Uchwała nr 4/20/VIII w sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2020 r.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 80, przeciw 1, wstrzymało się 0).
 5. Uchwała nr 5/20/VIII w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów upoważnionych do prowadzenia tego kształcenia.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 75, przeciw 2, wstrzymało się 3).
 6. Uchwała nr 6/20/VIII w sprawie nabycia nieruchomości w celu zapewnienia warunków lokalowych i technicznych działania Wojskowej Izby Lekarskiej.
  Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (głosów za 79, przeciw 1, wstrzymało się 1).

Powyższe sprostowanie zamieszczone będzie również w „Skalpelu” nr 10/2020.

Za podanie błędnych danych przepraszam wszystkich czytelników.

Ewa Kapuścińska
sek. red. „Skalpela”