Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

w sprawie kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów

Lekarz stażysta może prowadzić kwalifikację do szczepień pod nadzorem lekarza specjalisty. W celu utrzymania standardu udzielania świadczeń, lekarz stażysta powinien być członkiem zespołu szczepiennego. Lekarz stażysta otrzymuje prawo wykonywania zawodu jedynie na czas realizacji stażu podyplomowego, który odbywa zgodnie z określonym w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty programem stażu podyplomowego. Lekarz stażysta może dokonywać kwalifikacji do szczepień np. w ramach odbywania stażu cząstkowego w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, które w ramowym programie stażu podyplomowego określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zawierają nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie epidemiologii i profilaktyki chorób wewnętrznych, w tym chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które związane są z wysoką umieralnością, powodują przewlekłe inwalidztwo lub są przyczyną wysokiej absencji chorobowej. W takim przypadku udział lekarza stażysty w kwalifikacji pacjentów do szczepień przeciw COVID-19 należy uznać za element realizacji programu stażu podyplomowego. 2 Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 15o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany nie tylko przez wojewodę, ale także przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Zadania te muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Zatem, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, możliwe jest także skierowanie lekarza odbywającego staż podyplomowy do zadań związanych z kwalifikacją do szczepień przeciw COVID-19 poza wyżej wskazanymi stażami cząstkowymi. W takim przypadku właściwa okręgowa rada lekarska może, na wniosek lekarza stażysty, uznać działalność lekarza związaną z udziałem w akcji szczepień za element realizacji stażu podyplomowego.

Anna Goławska
Podsekretarz Stanu