Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie, po uzyskaniu uprawnień administratora z Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia rozpoczęła uwierzytelnianie wniosków składanych w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

W celu uzyskania uwierzytelnienia przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie należy:

  1. założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
  2. po zalogowaniu się do SMK, należy wypełnić wniosek o modyfikację uprawnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia.
  3. wniosek o modyfikację uprawnienia należy podpisać:
  4. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  5. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
  6. w przypadku braku podpisu elektronicznego, należy użyć funkcji „złóż wniosek papierowy” – w takiej sytuacji wniosek należy podpisać własnoręcznie i osobiście dostarczyć do administratora lokalnego, tj. do właściwej miejscowo okręgowej izby lekarskiej (WIL w Warszawie w przypadku członków WIL w Warszawie)

Absolwent uczelni (lekarz nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu, którego dane nie znajdują się w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską), zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa we wskazanej w SMK okręgowej izbie lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od sposobu uwierzytelnienia.

WAŻNE!!

  Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK lub PES. Tym samym po uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „Absolwenta” lub „Lekarza, czy lekarza dentysty”, kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK, lub wniosku o przystąpienie do PES.

Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w WIL nie jest:

  1. wnioskiem o LEK/LDEK,
  2. wnioskiem o PES,
  3. wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu,
  4. wnioskiem o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

INSTRUKCJE OBSŁUGI SYSTEMU SMK znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 22 597 09 21, czynną w godzinach 9.00 – 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.