Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ubezpieczenia

Informujemy, że dzięki wspólnej inicjatywie Wojskowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie we współpracy z PZU SA powstał program ubezpieczeń skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Warszawie oraz członków WIL.
Umowa gwarantuje lekarzom ochronę ubezpieczeniową opłacaną odpowiednio przez izbę, której są członkiem w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego lub dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą), bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów.
Szczegóły pod poniższymi linkami.