Uchwały XXXII Zjazdu Lekarzy WIL – 2014

W sprawie uchwalenia Regulaminu XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia porządku obrad XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Komisji XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów WIL oraz udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2014 r..