Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały XXXII Zjazdu Lekarzy WIL – 2014

W sprawie uchwalenia Regulaminu XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia porządku obrad XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Komisji XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów WIL oraz udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2014 r..