Uchwały XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL – 2015

W sprawie uchwalenia Regulaminu XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia porządku obrad XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Komisji XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Wojskowej Izby Lekarskiej oraz udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2015 r..

W sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej.