Uchwały XXXVII Zjazdu Lekarzy WIL – 2019

W sprawie uchwalenia Regulaminu XXXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia porządku obrad XXXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie wyboru Komisji XXXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie rozparzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2019 r..

W sprawie zasad zwrotu kosztów lub dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia tego kształcenia.