Uchwały XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL – 2020

Uchwała nr 1/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów WIL

Uchwała nr 2/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WIL za 2019 r.

Uchwała nr 3/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej WIL

Uchwała nr 4/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu WIL na 2020 r.

Uchwała nr 5/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia

Uchwała nr 6/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości w celu zapewnienia warunków lokalowych i technicznych działania Wojskowej Izby Lekarskiej