Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja IX – 2023

W sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z powodu śmierci lekarza

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kongresie

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie przyznania zapomogi losowej w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

W sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2023 roku

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zmiany składu Kapituły Nagród

W sprawie projektu budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej Na 2023 rok

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowiska ordynatorów

W sprawie zmiany uchwały nr 6/22/IX Rady Lekarskiej WIL z dnia 19 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji i wyboru ich przewodniczących

W sprawie przyjęcia porządku obrad XLI Zjazdu Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyznania zapomogi losowej dla lekarza, członka WIL

W sprawie przyznania wsparcia finansowego 8.Spotkania Absolwentów WAM

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Komisji Stomatologicznej Wojskowej Izby

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisku pielęgniarki naczelnej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek

W sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii

W sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sportowej dla województwa pomorskiego

W sprawie przyznania zapomogi losowej w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

W sprawie objęcia patronatem wiosennego sympozjum naukowego

W sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Socjalnej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie zmiany uchwały Nr 632/23/IX z dnia 3 lutego 2023 w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie powierzenia Komisjom Rady Lekarskiej WIL opracowania regulaminów w zakresie wsparcia finansowego

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z powodu śmierci lekarza

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie dofinansowania uzyskania stopnia naukowego

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko ordynatora oddziału

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wydania tomu historycznego

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowanie noclegu

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kongresie

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie przyznania zapomogi losowej dla lekarza, członka WIL

W sprawie przyznania zapomogi losowej w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów organizacji Wielkanocnego Spotkania Koleżeńskiego zorganizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i WSZ

W sprawie regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych w Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie regulaminu przyznawania świadczenia z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wydania kolejnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” w związku ze zmianą nazwiska

W sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego w zakresie uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie dofinansowanie uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursach doskonalących

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w zjeździe/kongresie

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

W sprawie odwołania członka Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie powołania członka Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

W sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych przez Wojskową Izbę Lekarską na przedsięwzięcia związane z utrwalaniem tradycji i dziedzictwa historycznego wojskowej służby zdrowia

W sprawie przyznania wsparcia finansowego wydania monografii poświęconej dziejom wojskowej służby zdrowia pt. „Szpital Główny 1. Korpusu Polskiego w Bobrujsku”

W sprawie objęcia patronatem II Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Medycznego

W sprawie zmiany uchwały nr 2596/21/VIII RL WIL z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie objęcia patronatem II Warszawskiego Forum Okulistycznego w Józefowie

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na wydanie Biuletynu Fundacji – „Medycyna Wojskowa – Zdrowie Publiczne w Wojsku” i wyrażenia zgody na umieszczenie logo Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie zmiany uchwały nr 9/22/IX Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W sprawie zmiany uchwały nr 6/22/IX Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej na okres IX kadencji i wyboru ich przewodniczących

W sprawie zmiany uchwały nr 86/22/IX Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Organizacyjno-Legislacyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyznania członkowi WIL świadczenia z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka

W sprawie przyznania zapomogi losowej lekarzowi, członkowi WIL

W sprawie wydania kolejnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” w związku ze zmianą nazwiska

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie dofinansowanie kształcenia podyplomowego w zakresie uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kongresie

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W sprawie ustalenia terminu Zjazdu Lekarzy Delegatów Wojskowej Izby Lekarskiej w 2024 r.

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko naczelnej pielęgniarki

W sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu komputerowego i drukującego

W sprawie przyznania członkowi WIL świadczenia z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka

W sprawie przyznania zapomogi pośmiertnej członkowi rodziny lekarza – członka WIL

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko kierownika kliniki

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko ordynatora

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko ordynatora oddziału

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

W sprawie przyznania dofinansowania 3. Spotkania Absolwentów XXVIII Kursu WAM

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym oraz zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w konferencji

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

984/23/IX 13 października 2023 _OSOBOWA

W sprawie dokonania wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

985-1004/IX 17 listopada 2023 _OSOBOWA

W sprawie trybu postępowania w celu wydania lekarzowi członkowi Wojskowej Izby Lekarskiej zaświadczenia o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotne

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

1006/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie dofinansowania uczestnictwa w kongresie oraz warsztatach

1007/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie zwrotu kosztów noclegu

1008/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie doskonalącym

1009-1011/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy naukowych

1012/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie przyznania dofinansowania kosztów organizacji XXIV Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, która odbędzie się w 25.11.2023 roku na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

1013/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej na IX kadencję

W sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich

1016-1017/23/IX 17 listopada 2023 r _OSOBOWA

W sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi pozycjami uchwalonego budżetu

W sprawie umieszczenia wolnych środków finansowych Wojskowej Izby Lekarskiej na lokatach bankowych

W sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej do zawarcia umowy na skład i druk biuletynu „Skalpel” w 2024 r.

W sprawie terminów posiedzeń RL WIL oraz posiedzeń Prezydium RL WIL w 2024 roku

W sprawie przyznania zapomogi pośmiertnej członkowi rodziny lekarza – członka WIL

1022-1026/23/IX 17 listopada 2023 _OSOBOWA

W sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Stowarzyszenie Absolwentów WAM przeznaczonego na organizację Konferencji SAWAM

1027/23/IX 17 listopada 2023 _OSOBOWA

W sprawie wskazania kandydatów do Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

W sprawie wydania opinii o lekarzu na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej