Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały XL Zjazdu Lekarzy WIL – 2022

w sprawie powołania Przewodniczącego XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie powołania członków Prezydium XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie przyjęcia porządku obrad XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie przyjęcia regulaminu obrad XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie powołania Komisji Mandatowej

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w sprawie powołania Komisji Wniosków i Uchwał

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII kadencję

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII kadencję

w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII kadencję

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII kadencję

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII kadencję

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 rok

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 rok

w sprawie ustalenia liczebności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie ustalenia liczby członków Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej do wyborów OSL WIL, Z-cy OROZ WIL, KW WIL, KR WIL i Delegatów na KZL

w sprawie przyjęcia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2022 rok

w sprawie wspierania czasopisma „Lekarz Wojskowy”

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej i Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej

w sprawie zasad dofinasowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia

w sprawie nabycia nieruchomości w celu zapewnienia warunków lokalowych i technicznych Wojskowej Izbie Lekarskiej