Uchwały XLI Zjazdu Lekarzy WIL – 2023

W sprawie powołania Przewodniczącego XLI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania członków Prezydium XLI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyjęcia porządku obrad XLI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyjęcia regulaminu obrad XLI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania Komisji Mandatowej

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

W sprawie powołania Komisji Wniosków i Uchwał

W sprawie ustalenia liczby Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2022 rok

W sprawie przyjęcia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2023 rok

W sprawie pomocy finansowej z funduszy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie zmiany uchwały nr 30/22/IX/XL Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie zasad kształcenia podyplomowego
i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia kształcenia

Zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu funkcji w Wojskowej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane