Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały XLII Zjazdu Lekarzy WIL – 2024

W sprawie powołania Przewodniczącego XLII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania członków Prezydium XLII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyjęcia porządku obrad XLII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie przyjęcia regulaminu obrad XLII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie powołania Komisji Mandatowej

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

W sprawie powołania Komisji Wniosków i Uchwał

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2023 rok

W sprawie przyjęcia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2024 rok

W sprawie zmiany uchwały nr 30/22/IX/XL Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie zasad kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej oraz podmiotów do prowadzenia kształcenia

W sprawie przyjęcia sprawozdania z zakupu lokalu w Warszawie, przy ul. Woronicza15 na siedzibę Wojskowej Izby Lekarskiej oraz przeprowadzenie w nim prac remontowych

W sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczenia stanowiącego wejście do siedziby WIL

Stanowisko XLII Zjazdu Lekarzy WIL – 2024


Apel XLII Zjazdu Lekarzy WIL – 2024