Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, będącego kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP/LEK) – obowiązuje od 1 października 2004 r., Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Osoby, o których wyżej mowa równolegle są kandydatami na żołnierzy zawodowych lub powołani zostali do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi!

Postępowanie dotyczy: