Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca

Podstawa prawna

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, będącego kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (LEP/LEK) – obowiązuje od 1 października 2004 r., Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego,
b) na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”, zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. dyplom ukończenia uczelni medycznej:a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:- miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty wraz z kopią suplementuUWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych),b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa:- dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje),- dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych),
 3. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania z  rubryki „Formularze” lub w siedzibie izby),
 4. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 6. Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r. ), lub „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty” (dokument wydany w celu odbycia stażu podyplomowego, obowiązujący od 2017 r.),lub  „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” (dokument wydawany do 2016 r.) lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (dokument wydawany do 2016 r.) albo „Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty pod kierunkiem lekarza dentysty uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu” (dotyczy lekarza dentysty, który rozpoczął staż podyplomowy przed 1 października 1999 r.),
 7. a) w przypadku stażu podyplomowego odbytego na terytorium RP: „Kartę stażu podyplomowego lekarza”, „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” albo „Zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej” (dotyczy lekarzy dentystów który miał stwierdzone prawo wykonywania zawodu przed 27 września 1997 r.)
  b) w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP:  decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa.,
 8. świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004 r.)
 9. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
 11. kopia wyciągu z rozkazu personalnego lub rozkaz personalny Dyr. DK MON wyznaczający na stanowisko służbowe (służba zawodowa) – oryginał do wglądu.

oraz dodatkowo

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi!

Postępowanie dotyczy:

Osoby, o których wyżej mowa równolegle są kandydatami na żołnierzy zawodowych lub powołani zostali do pełnienia służby w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.