Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez lekarza obywatela państwa członkowskiego UE


Podstawa prawna

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE, będącego kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, okręgowa rada lekarska w oparciu o opinię Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

 1. wniosek W-2A – „Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;
 2. dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej (Akademia Medyczna, Uniwersytet) – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego  są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską; (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych),
 3. staż podyplomowy – potwierdzenie odbycia tego stażu jeśli obowiązywał w danym kraju – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 4. licencja/prawo wykonywania zawodu wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 5. zaświadczenie potwierdzające przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 6. zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing” wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 7. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania z rubryki „Formularze” lub w siedzibie izby);
 8. dokument potwierdzający obywatelstwo – paszport – oryginał;
 9. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne);
 10. specjalizacje – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 11. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
 12. kopia wyciągu z rozkazu personalnego lub rozkaz personalny Dyr. DK MON wyznaczający na stanowisko służbowe (służba zawodowa) – oryginał do wglądu.

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi!

Postępowanie dotyczy:

lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego umowę z MON-em na pełnienie służby wojskowej.