Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty– “odnowienie” dokumentu, który utracił ważność

Podstawa prawna

Opis procedury

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza/lekarza dentysty na listę członków izby, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania dokumentu „Prawa wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Wymagane dokumenty

oraz odpowiednio dokumenty:

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

Jeżeli w/w dokumenty znajdują się w aktach osobowych lekarza dotychczas posiadanych przez Izbę, nie ma obowiązku ich składania.

Formularze

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi!

Postępowanie dotyczy:

Lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP uzyskane na podstawie:

  1. ustawy z dn. 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458 z późn. zm)
  2. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz.U. Nr 50 poz. 458 z późn. zm.)
    – który nie wykonywał zawodu na obszarze RP w dn. 1 stycznia 1990 r. i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy nie został wpisany na listę członków właściwej okręgowej izby lekarskiej,
    – albo lekarza/lekarza dentysty, wpisanego na listę członków izby lekarskiej, który do dn. 1 kwietnia 2003 r. nie spełnił wymogu określonego w art. 63 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.), i którego dane znajdują się w okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów zamierzającego podjąć lub kontynuować wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.