Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

VII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę

Dzień dobry,

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły przesyła zaproszenie na VII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat: ,,Leczenie gruźlicy wielolekoopornej w ukraińskiej praktyce, wymiana doświadczeń””, który odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w sali sesyjnej Sejmiku (VII piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 oraz on-line za pośrednictwem linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg0OTQ5MzctZGVjMi00OGIyLTg4NTktZmQ5MzNkZTkyOGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226eb43860-40e6-4538-91cf-d8f09ce15563%22%2c%22Oid%22%3a%22b5512691-4802-48b5-89e9-dba35d210721%22%7d.

Podczas rejestracji proszę o wpisanie: imię, nazwisko, stanowisko/ dział oraz nazwę jednostki w której Państwo pracują.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział w Konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem stacjonarnym proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres emailsekretariat@wschp.pl lub telefonicznie: 32 642 80 90 wew. 58.

Organizator nagrywa przebieg Konferencji dla celów dokumentacji i sprawozdawczości. Udział w Konferencji równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie.

Konferencja odbywa się w budynku Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowanym przy ulicy Racławickiej 56 znajdującego się w strefie płatnego parkowania. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego. Szatnia na odzież wierzchnią zlokalizowana jest na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Z poważaniem

Sylwia Januszek-Zbieg

Kierownik ds. Organizacji i Informatyzacji

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

32-310 Jaroszowiec

ul. Kolejowa 1a

tel. 32 642 80 90 wew. 18

kom. 695 624 043