Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły przesyła zaproszenie na VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę pt.: „Polskie i ukraińskie zmagania z gruźlicą – wczoraj, dziś i jutro”, który odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w sali sesyjnej Sejmiku (VII piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 oraz on-line za pośrednictwem linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkMDZkNWUtNjFiZS00MjZhLWIwOGEtMWU2MTk3MGFiODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226eb43860-40e6-4538-91cf-d8f09ce15563%22%2c%22Oid%22%3a%22ef5d0017-673e-45da-af45-980a9f6a99fc%22%7d

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom za udział stacjonarny w Konferencji przysługuje 7 punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz 2 punkty edukacyjne dla diagnostów laboratoryjnych. Bardzo proszę o przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym udziałem w Konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres email: szbieg@wschp.pl lub egegotek@wschp.pl. Informacje o konferencji można uzyskać telefonicznie: 32 642 80 90 wew. 34 lub 18.