Zagubienie dokumentów

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:

Prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
należy zgłosić się do izby, która wydała dokument (do tzw. izby macierzystej) i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami

Pieczątki
lekarz/lekarz dentysta składa niezwłocznie informację o utracie (przesyłając pismo informujące o okolicznościach utraty i jeśli to możliwe, wskazując wzór starej i nowej pieczątki):

Dyplomu ukończenia uczelni medycznych
należy zgłosić się do właściwego dziekanatu ukończonej uczelni w celu uzyskania duplikatu dokumentu

Dyplomu uzyskania specjalizacji
należy wystąpić do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi lub innej instytucji, która wydala dyplom z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu