Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zagubienie dokumentów

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:

Prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty
należy zgłosić się do izby, która wydała dokument (do tzw. izby macierzystej) i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami

Pieczątki
lekarz/lekarz dentysta składa niezwłocznie informację o utracie (przesyłając pismo informujące o okolicznościach utraty i jeśli to możliwe, wskazując wzór starej i nowej pieczątki):

Dyplomu ukończenia uczelni medycznych
należy zgłosić się do właściwego dziekanatu ukończonej uczelni w celu uzyskania duplikatu dokumentu

Dyplomu uzyskania specjalizacji
należy wystąpić do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi lub innej instytucji, która wydala dyplom z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu