Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zebrania w rejonach

GŁOSOWANIE W REJONACH!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną rekomendujemy oddanie głosu w trybie korespondencyjnym, który jest równoznaczny z trybem głosowania stacjonarnego. W pierwszych dniach października otrzymacie Państwo PRZESYŁKĘ WYBORCZĄ w postaci dużej koperty z adnotacją WYBORY 2021. Przesyłka zawierała będzie:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO:

 1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy na karcie do głosowania dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku kandydata znaku „x” lub „v” lub „+”.
  Można również nie dokonać żadnego wyboru – wstrzymując się od głosu.
  Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego.
  Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
 2. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu – bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert
  (czysta koperta bez opisu).
 3. Kopertę zawierającą kartę do głosowania zaklejamy (NIC NA NIEJ NIE PISZEMY), wkładamy do większej koperty – z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej.
 4. Po zaklejeniu koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać.
  UWAGA! Głos bez pieczątki i podpisu jest nie ważny.
 5. Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona – prosimy nie naklejać znaczka) lub dostarczyć do siedziby WIL w Warszawie
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.
 6. Dzień wpływu koperty będzie potwierdzony datownikiem przez biuro Izby.
 7. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, koperta
  wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.
 8. Koperty, które wpłyną do Okręgowej Komisji Wyborczej po terminie podanym w zawiadomieniu zostaną zniszczone komisyjnie.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA OSOBISTEGO:

Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów, którego termin został wskazany w przesłanej korespondencji. Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej i potwierdza oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego podpisem oraz pieczątką imienną. W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać dokument tożsamości. Głosując osobiście oddając głos do urny, pobiera się kartę do głosowania od komisji skrutacyjnej potwierdzając ten fakt swoim podpisem w liście członków WIL danego rejonu wyborczego. Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Komisję Wyborczą WIL.

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ WYBORCZYCH